Mijn winkelwagen
Mijn winkelwagen ( Artikelen)
€ 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Pand Store 
Kruisstraat 12, 7941AN Meppel
E-mailadres: info@pandstore.nl
KvK-nummer: 61198323
BTW-identificatienummer: NL195029045B01  | NL20INGB0006587609

BEL 0850-607766

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, koment en hoogste de kosten van terugzending voor eigen rekening voor de klant.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer 
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument
is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW
tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief 21 % BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie
aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de
consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden
op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van
de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een
looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij
stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden
verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na
bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze
overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.


Artikel 15 - Geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de
Koper en de Ondernemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
een bevoegd rechter.

Artikel 16 - Algemene voorwaarden achteraf betaalservice
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de
consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u
gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te
gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice: (binnenkort)
1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van
pandstore producten en/of diensten afgenomen met een factuur-
en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. U bent 18 jaar of ouder;
3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt
uw bestelling getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of
footweartoday uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert.
Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via
een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de
aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven
en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te
toetsen bij afterpay zodat we u direct kunnen laten weten of uw
aanvraag is geaccepteerd;
5. U bent verplicht pandstore op de hoogte te stellen van
iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging
van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het
laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van
een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de
betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen
kunnen  per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van
pandstore.nl
6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of
verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele
gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in
een faillissement of een onder curatele stelling.

Wijze van betalen:
1. Pand Store heeft de afhandeling van uw
betaling uitbesteed aan Multisafepay. Indien uw
aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort
daarna ook een betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in
de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van
de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
2. U erkent dat Multisafepay diensten aanbiedt ten behoeve
van het verwerken van online betalingen van u aan footweartoday
en dat Multisafepay in dat verband kennisgevingen en
mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht
danwel zal verrichten namens footweartoday / pandstore